Regulamin porad online

§1 Porady On-line
Porady on-line to forma poradnictwa prawnego na odległość polegająca na udzieleniu Klientowi odpowiedzi na podane zagadnienie prawne przez profesjonalistę w formie wiadomości e-mail – w terminie i na zasadach opisanych poniżej w regulaminie.

§2 Akceptacja regulaminu
Celem uzyskania porady on-line klient uzupełnia i wysyła umieszczony na stronie internetowej Kancelarii formularz kontaktowy.

Uzupełnienie i przesłanie formularza kontaktowego w celu uzyskania porady on-line jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§3 Wypełnienie formularza
Klient oświadcza, iż podane przez niego w formularzu dane kontaktowe są zgodne z prawdą.

Klient szczegółowo opisuje sprawę, której ma dotyczyć porada, w szczególności podając: kompleksowy opis zagadnienia, którego dotyczyć ma porada, wszelkie terminy istotne dla sprawy, opis podmiotów, których porada dotyczy, dotychczasowe działania prawne podjęte w sprawie i wszelkie inne istotne informacje, które mogą wpłynąć na skuteczność i rzetelność porady.

Za podanie informacji nieprawdziwych bądź niekompletnych Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności w zakresie przydatności i szczegółowości porady prawnej.

Przed udzieleniem porady Kancelaria zastrzega możliwość zadania Klientowi dodatkowych pytań istotnych dla sprawy.

§4 Płatność
Klient w przeciągu 24 godzin od przesłania formularza otrzyma w wiadomości zwrotnej na podany przez niego w formularzu adres e-mail wiadomość z wyceną porady prawnej oraz informacjami dotyczącymi sposobu płatności.

Płatności należy dokonać w terminie 48 godzin od otrzymania wyceny. Za godzinę otrzymania wyceny uznaje się godzinę skutecznego przesłania wiadomości e-mail z wyceną przez Kancelarię.

§5 Udzielenie porady prawnej on-line
Porada prawna w formie wiadomości e-mail zostanie udzielona w terminie 48 godzin licząc od godziny 24:00 w dniu, w którym wpłata wynagrodzenia za poradę została zaksięgowana, chyba że sprawa dotyczyła będzie sprawy skomplikowanej. W takiej sytuacji Kancelaria wraz z wyceną określi termin wykonania usługi. Termin ten w przypadku dokonania zapłaty uważa się za zaakceptowany przez Klienta.

W przypadku niekompletnego uzupełnienia formularza czas udzielenia porady może ulec zmianie z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez Kancelarię.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie czasu udzielenia porady prawnej spowodowane postępowaniem Klienta m.in. brak kontaktu, niekompletność informacji, błędnie uzupełniony formularz.

§6 Reklamacje
Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przydatność danej porady, zaś za jej rzetelność i zgodność z prawem.

Klient ma prawo do dodatkowych pytań uzupełniających poradę on-line, jednakże po wcześniejszym ustaleniu ich zakresu i ewentualnej dopłacie.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakość porady on-line spowodowaną brakiem rzetelnych informacji ze strony Klienta.

§ 7 Warunki techniczne oraz stosowane oprogramowanie
System przystosowany jest w szczególności do przeglądarek typu Firefox 3.x, MSIE 8.x oraz Opera 10.x.
Posiadanie oprogramowania wymienionego w pkt 1 jest niezbędne do poprawnego wyświetlania danych zawartych w systemie, a także do wysyłania danych do Kancelarii, niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Nieposiadanie oprogramowania wymienionego w pkt 1 nie wyłącza możliwości wyświetlania danych, lecz może, w określony sposób, modyfikować formę ich prezentacji.

§ Postanowienia końcowe
Klientowi zakazuje się wprowadzania do systemu treści o charakterze bezprawnym.
Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest prawo polskie.