NASZA OFERTA

W czym możemy Ci pomóc?

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym udzielamy bieżących porad prawnych, przeprowadzamy analizy nurtujących zagadnień prawnych, tworzymy umowy oraz inne dokumenty. Reprezentujemy klientów na etapie przedsądowym, a także w trakcie postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych, podatkowych.

Klientów indywidualnych wspomagamy między innymi w sprawach:

 • spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
 • rozwodowych, spraw o podział majątku,
 • sprzedaży lub zakupu nieruchomości, weryfikacji zawieranych umów sprzedaży, przedwstępnych, umów deweloperskich pod względem zabezpieczenia interesów klienta, 
 • najmu okazjonalnego,
 • w sprawach sądowych dotyczących zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia służebności,
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • roszczeń wynikających z zawartych umów konsumenckich (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja),
 • odzyskiwania należności oraz ich zabezpieczenia.

Udzielamy pomocy prawnej w zależności od potrzeby klienta telefonicznie, drogą elektroniczną lub w kancelarii.

Jeśli nie znalazłeś tematu, który Cię interesuje, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Klienci biznesowi

Chcesz mieć pewność, że spełniasz wymagania prawne nałożone na twój biznes i jesteś na bieżąco z przepisami prawnymi, które Cię obowiązują? Skontaktuj się z nami i opowiedz nam o swoim biznesie. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc i abyś czuł się bezpiecznie.

Na podstawie uzyskanej informacji o Twojej działalności będziemy na bieżąco informować Cię o zmianach prawnych, które Cię dotyczą i koniecznych lub rekomendowanych działaniach do podjęcia.

Dodatkowo na podstawie przeprowadzonej analizy pomożemy ci podjąć decyzje o dalszych wymaganych krokach. Przedstawimy Ci również ryzyka i korzyści płynące z danych rozwiązań. Kierujemy się kosztami jakie wiążą się z danym rozwiązaniem. Decyzja zawsze należy do Ciebie.

Jesteśmy Twoim partnerem w biznesie. Pomagamy prowadzić biznes legalnie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pakietach usług prawnych.

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś interesującej Cię informacji.

Jednym z podstawowych obszarów działalności kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych jak i spółek prawa handlowego.

Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie prawne na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przy jej zakładaniu, w toku jej prowadzenia, jak również na wypadek jej zakończenia czy sukcesji firmy.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej kancelaria zapewnia między innymi:

 • tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • sporządzanie informacji prawnych oraz opinii w zakresie stosowania przepisów prawa i zmian w tych przepisach,
 • bieżące udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa (w zależności od potrzeb klienta: telefonicznie, drogą elektroniczną, w kancelarii lub w siedzibie klienta),
 • windykację należności od dłużników, dochodzenie należności w postępowaniach sądowych, prowadzenie w imieniu klienta postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wobec dłużników,
 • dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Spółek,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi a także przed organami administracji publicznej,
 • uczestniczenie w prowadzonych przez klienta negocjacjach z jego kontrahentami bądź polubownego zakończenia zaistniałego sporu bez konieczności rozwiązywania go na drodze sadowej,
 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych w ramach funkcjonowania spółki,
 • obsługę prawną realizowanych przedsięwzięć gospodarczych,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z przedmiotem działalności i bieżące informowanie o tych zmianach,
 • wprowadzanie wewnętrznych regulacji obowiązujących w organizacji (wewnętrzne polityki, procedury czy regulaminy).

Więcej informacji znajdziesz w pakietach usług prawnych.

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś interesującej Cię informacji.

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie przygotowania projektów umów z kontrahentami oraz klientami, a także wpiera klientów w ramach negocjacji zawieranych umów. W przypadku niewywiązania się drugiej strony z zawartej umowy, kancelaria zapewnia pomoc w dochodzeniu roszczeń związanych z zawartymi umowami.

Pomoc prawna w zakresie ochrony praw konsumentów, przygotowywanie regulaminów sklepów i serwisów internetowych, reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporze z konsumentami (lub odwrotnie), ocena zasadności roszczeń wynikających z zawartych umów z konsumentami.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz przedsiębiorców, organów i podmiotów publicznych. Zapewniamy bieżące wsparcie tym klientom, którzy wdrożyli RODO, jak również pomagamy tym, którzy dopiero się do tego przygotowują.

Prowadzimy audyty mające na celu analizę działalności klienta pod kątem wymogów wynikających z RODO.

Zapewniamy wsparcie m.in. w zakresie:

 • opracowania niezbędnej dokumentacji i jej wdrożenia w organizacji,
 • interpretacji przepisów RODO, w szczególności w kontekście wskazówek lub wytycznych wydawanych przez Europejską Radę Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą,
 • dokonywania odpowiednich zgłoszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub powiadamiania osób, których dane dotyczą, w zakresie, w jakim wymaga tego RODO,
 • tworzenia nowych procesów biznesowych, jakie mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych tak, aby zapewnić ich zgodność z RODO,
 • kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • bieżącego doradztwa w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przejęcia (outsourcingu) funkcji inspektora ochrony danych (IOD).

Compliance to zapewnienie zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami. W praktyce to rozwiązanie dla średnich i dużych przedsiębiorstw mające na celu zapewnienie zgodności organizacji z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. Wiele procedur compliance dotyczy działań antykorupcyjnych, podejmowania decyzji czy spraw korporacyjnych.

W odniesieniu do przedsiębiorstw compliance oznacza taką organizację przedsiębiorstwa, poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i stosowanie środków compliance, która zredukuje do możliwego minimum ryzyko wystąpienia w przedsiębiorstwie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby powstać wskutek działania przynależnych do niego osób lub partnerów handlowych, a polegających na złamaniu obowiązujących regulacji prawnych i ogólnych zasadach prawa, regulacji dobrowolnie przyjętych przez przedsiębiorstwo lub na działaniu niezgodnym z ogólnie przyjętymi standardami etyczno-moralnymi danego środowiska.

Compliance swoim zakresem obejmuje zagadnienia prawne i podatkowe wszelkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, aspekty związane z ochroną danych osobowych, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Kluczową kwestią jest kompleksowe rozwiązanie, aby w sposób uporządkowany i odtwarzalny oraz umożliwiający nadzór i kontrolę ograniczyć ryzyka związane ze skalą prowadzonej działalności gospodarczej, ułatwiając rozwój i skalowanie przedsięwzięcia.

Wspieramy średnie i duże przedsiębiorstwa w zakresie wdrożenia Compliance w swojej organizacji.

 

AML

Kancelaria pomoże wdrożyć oraz przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Od dnia 13 lipca 2018 roku obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem ustawy jest dostosowanie polskich przepisów do standardów międzynarodowych – czyli IV Dyrektywy AML. Nowe prawo wprowadza szereg zapisów, które wymuszają przede wszystkim na instytucjach finansowych zmianę podejścia do przeciwdziałania praniu pieniędzy a niedostosowanie się̨ do jego wymogów skutkować może cofnięciem koncesji, zezwolenia, wykreśleniem z rejestru działalności regulowanej i/lub karą pieniężną – do kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Ustawa adresowana jest nie tylko do instytucji finansowych ale również do takich podmiotów jak przedsiębiorcy prowadzący działalność́ kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet), pośrednicy obrotu nieruchomościami, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, biura rachunkowe – podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podmioty prowadzące działalność́ w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach, wszystkich przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń́ w zakresie, w jakim przyjmują̨ lub dokonują̨ lub przyjmują̨ płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach.

W ramach wsparcia Klientów z zakresu AML, kancelaria świadczy usługi obejmujące m. in. pomoc w przestrzeganiu wymagań dotyczących ustawy AML, wdrożenie procedur oraz dokumentacji zgodnej z ustawą, przeszkolenie pracowników, pomoc w bieżącej realizacji obowiązków wynikających z ustawy.

Kancelaria pomaga klientom chronić ich rozwiązania, przygotowując m.in. umowy zabezpieczające ich autorskie prawa majątkowe do utworów, umowy licencyjne, umowy o zachowaniu poufności.

Doradzamy w realizacji projektów IT od strony prawnej. Sporządzamy, opiniujemy oraz negocjujemy umowy na wykonanie, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych, umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy na stworzenie oraz utrzymanie stron internetowych, aplikacji mobilnych.

Kancelaria wspiera klientów w prowadzeniu sklepów i serwisów internetowych (e-commerce).

Świadczymy usługi m.in. :

 • opracowania kompleksowej dokumentacji związanej ze sprzedażą lub świadczeniem usług przez Internet, w tym regulaminów, klauzul informacyjnych oraz rozmieszczania określonych treści w procesie sprzedażowym,
 • weryfikacji ścieżki zakupowej pod kątem spełnienia wymogów prawa ochrony konsumenta,
 • oceny regulaminów i umów pod kątem występowania w nich tzw. klauzul niedozwolonych i możliwych sankcji ze strony organów regulacyjnych,
 • sporządzania opinii oraz analiz prawnych, w tym dotyczących kosztów i możliwych korzyści prowadzenia sporów z organami regulacyjnymi,
 • dostosowania treści prawnych do środka za pośrednictwem, którego będą one przekazywane na przykład za pośrednictwem strony www, aplikacji mobilnej, wiadomości sms,
 • ocena zgodności z prawem w zakresie zawierania i wykonywania umów on-line, przygotowywanie klauzul i oświadczeń na strony internetowe,
 • weryfikacja zasad przetwarzania danych osobowych klientów, profilowania oraz przesyłania treści marketingowych.

Kancelaria wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w sprawach dotyczących szeroko pojętego prawa nieruchomości. Kancelaria świadczy m. in. następujące usługi:

 • doradztwo przy zakupie i sprzedaży nieruchomości wraz z przygotowaniem, opiniowaniem oraz negocjowaniem umów,
 • obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, pośredników nieruchomości, deweloperów,
 • przygotowywanie projektów oraz analiza umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych, przedwstępnych umów sprzedaży, umów przeniesienia własności, umów sprzedaży nieruchomości, 
 • ocena stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem, służebnością, pomoc w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, zniesieniem współwłasności.

Kancelaria zapewnia klientom obsługę spraw prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz podatkowej. Zapewniamy wsparcie w postępowaniach dotyczących uzyskania pozwoleń, zezwoleń, postępowań rejestracyjnych, czy też postępowań podatkowych, a także reprezentację przed sądami administracyjnymi. Prowadzimy sprawy i udzielamy konsultacji w zakresie praw i obowiązków zarówno z punktu widzenia klienta indywidualnego, jak też przedsiębiorców.

Kancelaria zapewnia pomoc oraz reprezentację klienta w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a także na wcześniejszym etapie polubownego rozwiązania sporu. Kancelaria pomaga ocenić zasadność wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowania.

Kancelaria zapewnia między innymi pomoc w odzyskiwaniu oraz zabezpieczeniu należności, wykonywanie analiz szans i ryzyk dotyczących wyegzekwowania długów, prowadzenie spraw związanych z odzyskaniem należności zarówno na drodze przedsądowej, jak i sądowej. Kancelaria zapewnia również pomoc oraz reprezentację w trakcie postępowań egzekucyjnych.

Pakiety usług prawnych

Pakiety usług prawnych to praktyczne rozwiązanie ułatwiające prowadzenie firmy. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię pozwala klientowi za stosunkowo niewielką ryczałtową miesięczną opłatą pozostawać w stałym kontakcie z kancelarią oraz konsultować się w bieżących sprawach i problemach prawnych, związanych z działalnością firmy. Klienci mogą też korzystać z licznych rozwiązań funkcjonalnych: telefonicznych i internetowych, dzięki którym skraca się czas poświęcony na umówienie spotkania z prawnikiem, uzyskanie informacji, porady prawnej czy wizyty w kancelarii.

Oferta pakietów usług prawnych umożliwia firmom i przedsiębiorcom opiekę prawną na każdym etapie podejmowania decyzji związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, zapewniając bezpieczeństwo prawne i przeciwdziałając skutkom złych decyzji, które mogą narazić Państwa firmę na duże straty finansowe i niepotrzebny stres. Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z pakietu/abonamentu prawnego mają możliwość w dowolnej chwili zwrócić się z problemem prawnym do kancelarii, która rozwiąże wątpliwości prawne. Wystarczy wysłać maila lub zadzwonić do kancelarii.

Kancelaria dokona dla Państwa m.in. analizy umowy, którą podpisujecie, przygotuje potrzebne pismo, pomoże w negocjacjach z Państwa kontrahentami, doradzi w bieżących sprawach i problemach prawnych. Dzięki pakietowi usług prawnych zapewnimy Państwu profesjonalną opiekę prawną. 

Po przekroczeniu limitu godzin zawartych w pakiecie każda następna godzina liczona jest po preferencyjnej cenie.

Pakiet
mini

 • Dla firm, które chcą czuć się bezpiecznie i  potrzebują informacji o zmianach prawnych ich dotyczących

Pakiet
podstawowy

 • Dla firm, które potrzebują doraźnej pomocy prawnej i specjalistycznej porady przy wybranych projektach

Pakiet
standardowy

 • Dla firm, które nie potrzebują codziennego nadzoru prawnika, ale zależy im, by dokumentacja była prowadzona zgodnie z przepisami i kilka razy w miesiącu chcą zlecić profesjonalistom analizę czy sporządzenie umowy lub skorzystać z konsultacji prawnej

Pakiet
rozszerzony

 • Dla firm, które szukają doświadczonej kancelarii do stałej współpracy i potrzebują opieki merytorycznej prawnika co najmniej kilka razy w tygodniu

Pakiet
mini

od150 zł/mc

 • Dla firm, które chcą czuć się bezpiecznie i  potrzebują informacji o zmianach prawnych ich dotyczących

Pakiet
podstawowy

od750 zł/mc

 • Dla firm, które potrzebują doraźnej pomocy prawnej i specjalistycznej porady przy wybranych projektach

Pakiet
standardowy

od1400 zł/mc

 • Dla firm, które nie potrzebują codziennego nadzoru prawnika, ale zależy im, by dokumentacja była prowadzona zgodnie z przepisami i kilka razy w miesiącu chcą zlecić profesjonalistom analizę czy sporządzenie umowy lub skorzystać z konsultacji prawnej

Pakiet
rozszerzony

od2500 zł/mc

 • Dla firm, które szukają doświadczonej kancelarii do stałej współpracy i potrzebują opieki merytorycznej prawnika co najmniej kilka razy w tygodniu

Dobierzemy wycenę i pakiet indywidualnie do potrzeb Państwa firmy.

W relacjach z klientami stawiamy na elastyczność i staramy się wychodzić naprzeciw ich zmieniającym się oczekiwaniom. W zależności od potrzeb istnieje możliwość modyfikowania pakietów. 

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów.